Ministre Selakoviću, da li ste čuli za ovo? Dajte komentar! Vole Vas VAŠE SUDIJE!

Kad sam odlučivao da ovaj tekst, posle uvoda, stavim na sajt, mada je on veoma stručan i za većinu čitalaca verovatno teško razumljiv, a još manje interesantan, imao sam na umu činjenicu da smo baš ovih dana, pred izbore, od resornog Ministra, slušali svašta, o stanju u pravosuđu.Ovo što sledi, pisale su stručne i poštene sudije, ne ja, ali ostaje u meni jadan osećaj, da srpski mediji, toliko cenzurisani, ne smeju da objave nešto što za sve rečeno ima i dokaze. A EU sve ovo na engleskom ima i kome njeni čelnici da veruju - Ministrima koji o svemu lažu i Srbiju i celi svet, ili ljudima sa mesta događanja.

Imao sam na umu i slučaj sudije iz Ljiga, pa sve druge manifestacije, koje su ulice pretvarale u sudnice.

A niko nije kriv?!

 

Moj je stav da mediji ne smeju biti posrednici koji govoreći u ime svojih vlasnika, daju ocene o stanju u pravosuđu, bez ijednog materijalnog dokaza; moje je mišljenje da Predsednik Države nije smeo da primi na razgovor onu "jadnu majku Matijević" jer to niti je posao Predsednika, niti je za to stručan, a  sigurno da o predmetu ne zna ništa. Ja kao građanin smatram da ni Ministar, a to radi sve češće, ne sme da izjavljuje da će Ministarstvo pravde, prekontrolisati,... kontrolisala je i Malovićka, pa joj sada odjednom prestaje amnezija.

Šojići, odakle vas bre toliko na ovim prostorima i na osnovu čega zaključujete, da je narod neograničeno glup.

Narod već zna kako će izgledati nova, narodnom voljom izabrana Vlada Srbije, ko će je činiti, za koje ciljeve će se zalagati, koje planove ima da spase Srbiju, pa su me njeni predstavnici zamolili da objavim i sliku članova nove Vlade, sve sa novim likovima, koji ulivaju poverenje. I ja to sa posebnim zadovljstvom i činim. Jer su na istoj sve neki nepoznati likovi.

No, da prenesem saopštenje Vaših sudija, koji Vas vole, kako su naglasili!

Ministre, Vi i ja smo skoro zemljaci. Kod mene, u Valjevu, postoji jedna narodna izreka, koja Vam je verovatno poznata, a koja kaže da se bez jedne stvari na svadbu ne ide. Ovo je prepričana varijanta jer original nije pristojno da napišem na sajtu koji čita toliko dama. E, pa kako mislite u Evropu, kada je ista sada postavila, nemajući poverenja u ovdašnje kadrove i Jelka Kacina da rukovodi Srbijom, pored Vladimira Bebe Popovića iz Podgorice?

Zar Vi mislite da niste sposobni da budete pravi Ministar pravde?
Ja mislim da jeste, samo bi neko trebalo da Vam malo, opreza radi, zavrne bar jedno uvce, jer ovako kako idemo, nećemo nigde stići. A taj zadužen za zavrtanje ušiju ne radi svoj posao, nema sistema, niko Vas nije edukovao da samo sudije, ali one prave, dostojne, stručne, nekorumpirane, mogu i moraju da sprovedu reformu pravosuđa.Bez njih nam nema spasa.
A taj zadužen za uši, neka se brine za izborne kampanje, neka bude sveznalica, neka spašava iz snežnih nanosa, ne isljučujem da će ga već na ovim izborima što slede, život žestoko srušiti. Iluzije će nestati, ogromna podrška će izostati, baloni od sapunice popucati i on ode u bezdan.

Pustite gospodine Ministre struku neka radi svoj posao. A u Srbiji je toliko struke, poštenja, doslednosti među sudijama, da nam samo treba dobra volja korumpiranih političara, da bi Srbija postala raj. Jer bez pravosuđa, nema nam više ni disanja. A njih veoma razumem i pored brojnih primedbi, jer je u Srbiji takva atmosfera da svako može na svakog da pljuje bez dokaza, pa kako onda očekivati od sudija da rade opušteno i relaksirano svoj posao?

 

RASPOREĐIVANJE SUDIJA NA SRPSKI NAČIN

Iz priloga koje Vam šaljemo, može se utvrditi na koji način su sudije osnovnih sudova u Beogradu raspoređivani u odeljenja u kojima će postupati, na koji način su odluke donošene, tačnije da su donošene bez ikakvog kriterijuma, u suprotnosti sa Ustavom RS, Zakonom, Sudskim poslovnikom, potrebama službe, a prvenstveno u suprotnosti sa interesima građana, jer sudovi postoje zbog građana, a ne obratno.

V.f. predsednika Višeg suda u Beogradu pravi diskriminacija po godinama starosti prilikom donošenja odluka o prigovorima sudija protiv odluke o  godišnjem rasporedu poslova za 2014. godinu,  iako sudija mora da zna da je diskriminacija zabranjena!

Razlog za usvajanje prigovora  pojedinih  sudija  predstavlja kriterijum rada  sudije isključivo u jednoj oblasti, a za pojedine sudije to predstavlja razlog za odbijanje prigovora, jer sudija u toku karijere mora da se usavrši i obuči i za druge oblasti u kojima nije postupao.

Prednost se daje sudijama koje imaju manje od 10 godina sudijskog staža u odnosu na sudije koji imaju više godina radnog staža. Starije sudije lakše uče, te treba da se obuče za postupanje u drugim materijama.

Razlog za usvajanje prigovora pojedinih sudija je „kompleksna porodična situacija“, ali narušeno zdravstveno stanje sudija ne predstavlja razlog za usvajanje prigovora.

Sudije su i dalje  nejednako opterećene, neko ima manje od 130 nerešenih predmeta u radu, neko 500, a neko ima više od 10.000  nerešenih predmeta.

 

D e t a lj n i j e:

Usvojen je prigovor sudija Marije Janković Debeljak i Katarine Obradović Baklaja, izjavljen protiv odluke o Godišnjem rasporedu poslova za 2014,  zbog  raspoređivanja u izvršno odeljenje, obe izabrane za sudiju 2005. godine, sa obrazloženjem da „nije jasno na osnovu kojih kriterijuma proizilazi sposobnost sudija za uspešno obavljanje poslova na koje se raspoređuju“ jer su postupale „isključivo u krivičnoj materiji“. Iz istog razloga usvojen je i prigovor sudije Vesne Živković, izabrane za sudiju 2002. godine sa obrazloženjem da je „16 godina postupala u krivičnoj materiji“. Takođe, odlukom v.f. predsednika Višeg suda u Beogradu usvojen je i prigovor sudije Jove Vukčevića,  iako je u izjašnjenju v.f. predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu Tanje Šobat  Su.br. 2-1/14-2 od 10.1.2014. godine  navedeno da je imenovani „postupao u građanskoj materiji“. 

Ali je zato odbijen prigovor sudije Dragana Atanasijevića, koji je radio isključivo u istražnom i krivičnom odeljenju i to od izbora za sudiju suda opšte nadležnosti 1996. godine, a od 1983. godine bio je sudija suda za prekršaje, i to sve do do izmene Godišnjeg rasporeda poslova za 2013. godinu Prvog osnovnog suda u Beogradu od 4.10.2013. godine, kada je raspoređen u izvršno odeljenje Prvog osnovnog suda u Beoradu, jer „nikako ne može materija iz jedne pravne oblasti za sudiju predstavljati potpuno stranu materiju“. Aleksandar Stepanović kao  v.f. predsednika Višeg suda u Beogradu  odlučujući po prigovoru sudije Dragana Atanasijevića izjavljen na duku o Godišnjem rasporedu poslova za 2014 Prvog osnovnog suda u Beogradu, smatra da je sudija  Dragan Atanasijević „ranije u sudskoj karijeri već postupao u izvršnoj materiji“ (od 4.10.2013!!!)  s obrzirom da je prigovor sudije protiv Odluke o izmeni godišnjem rasporedu poslova za 2013. godinu od 4.10.2013. godine prethodno u 2013. godini odbio, jer mu tada nije bio bitan kriterijum rada sudje isključivo u jednoj oblasti.  Pored toga, za sudiju Dragana Atanasijevića je u rešenju Su broj 2/14-19 od 16.1.2014. godine navedeno da „ima 63 godine života“, a „rad u formi dežurstva i pripravnosti u radnopravnom smislu predstavlja rad pod posebno teškim uslovima... pošto je odmor svakako potrebniji sudiji koji je pri kraju radnog veka“.
Znači, za njega ne važe razlozi navedeni u rešenjima Su br. 2/14-20, 2/14-6, 2/14-8, 2/14-12 kojima su usvojeni prigovori sudija: Marije Janković Debeljak,  Katarine  Obradović Baklaja, Jove Vukčevića i Vesne  Živković. Može se zaključiti da je sudija Dragan Atanasijević star da radi u istrazi jer je taj posao naporan, ali zaduženjem sa preko 10.000 predmeta u izvršnom odeljenju Prvog osnovnog suda u Beogradu on neće biti opterećen, to će mu biti lakše od onoga što je do tada jedino radio, jer će imati prilike da se usavršava, uči i po potrebi ide na obuku. 

Odbijen je i prigovor sudije Jelene Milinović koja je od 2003. godine postupala u krivičnoj materiji i prigovor sudije Siniše Babića iako je u kontinuitetu postupao u krivičnoj materiji.

Usvojen je prigovor sudije Dragane Savić zbog „kompleksne porodične situacije“ koja se ogleda u tome što je „samohrana majka dvoje muške dece, blizanci koji su rođeni 2002. godine. Suprug ne učestvuje u odgoju dece i od 2008. godine nema kontakt sa njima. Zasnovao je vanbračnu zajednicu sa koleginicom iz građanske materije koja je sada predsednik građanskog odeljenja...”

Ali, odbijen je prigovor sudija: Radmile Peruničić, Milijane Knežević i Jelene Milinović pri čemu nisu cenjeni navodi iz prigovora koji se tiču njihovog  zdravstvenog stanja. Nisu cenjeni ni navodi iz prigovora sudije Jelene Milanović da se v.f. predsednik Prvog osnovog suda u Beogradu šikanozno ponaša, između ostalog i na taj način što je za 4 godine 7 puta premeštena.

Obraćamo vam se u veri da se transparentim objavljivanjem informacija može uticati na razvoj događaja i da će se ukazivanjem na ovakve nezakonitosti pomoći srpskom pravosuđu u kome više nema ni reda ni poretka, gde se sve može i ništa ne može i gde većina građana ove države misli da je pravosuđe palo na svakom ispitu.

 

(the same letter in the English language)

 Assignment of judges at Serbian way 

From the attachment I send , it can be determined how the magistrates in Belgrade deployed in the department in which they will act , how are decisions made , namely that were made without any criteria, contrary to the Serbian Constitution, laws, judicial rules, primarily in conflict with the interests of the citizens because the courts exist for the citizens, not  opposite.

President of the Higher Court in Belgrade performed discrimination by age when making decisions on complaints against judges decisions on the annual work schedule for in 2014. year , although the judge has to know that discrimination is prohibited !

The reason for adopting the objection of some judges is the criteria that a requirement that judges must act only in one area, and for some judges to be a cause for rejection of the complaint, as the judge in the course of his career has to be  train in other areas.

Preference is given to judges who are less than 10 years of judicial service in relation to judges who have more years of service. Older judges easier to learn and to be trained in other field.

The reason for the adoption of certain objections is that judge has " a complex family situation ," but the poor health of judges is not the reason for the adoption of the complaint.

Judges are still unequally burdened with caseloads, some judges have less than 130 pending cases, some 500 , and some have more than 10,000 pending cases.


More details:

Adopted objection Judge Marije Jankovic Debeljak and Katarine Obradovic Baklaja , lodged against the decision of the annual work schedule for 2014 for deployment in the executive department , both elected judges in 2005, on the grounds that " it is not clear on what criteria arises ability of judges to successfully perform the tasks are allocated " because they acted " only in criminal cases ." For the same reason, and adopted the objection Judge Vesna Zivkovic , elected in 2002. with the explanation that " 16 years of acting in criminal matters ." Also, the decision of the President of the Higher Court in Belgrade adopted the objection Judge Jovo Vukcevic , though professedly in  president of the First Basic Court in Belgrade Tanja Šobat Su.br. 2-1/14-2 from 10/01/2014 written “that he acted in civil matters”.

But the president of the Higher Court in Belgrade rejected the objection Dragana Atanasijević , who worked only in the investigation and prosecution department and to the choice of a judge of a court of general jurisdiction in 1996. year, since 1983. he was a judge of the court for the violations, and to all the changes to the annual work schedule for the 2013th year of the First Basic Court in Belgrade 10.04.2013 . when he was assigned to the executive department of the First Basic Court in Beorad because " can not be a area of law for the judge to represent the area completely foreign matter." Aleksandar Stepanović as President of the Higher Court in Belgrade judges deciding on the complaint filed against Dragan Atanasijević the annual work schedule for 2014 First Basic Court in Belgrade , said that Judge Dragan Atanasijević " earlier in his career acted in executive matters " ( from 10.04.2013 ! !) complaint against Judge decision on Amending the annual work schedule for the 2013th year from 10.04.2013.  previously in the 2013 rejected because he had not been an important criterion  that judge act only in one legal field. In addition , the judge Dragana Atanasijević the number of solutions are 2/14-19 from 01/16/2014 . was written that " there are 63 years of age " and "the work in the form of duty in terms of labor law is the work under particularly difficult conditions ... as the holiday certainly more necessary to the judge who is at end of life ." So , for him are not valid reasons stated in the solutions are no. 2/14-20, 2/14-6, 2/14-8, 2/14-12, which adopted objections of judges: Marija Jankovic Debeljak , Katarina Obradovic Baklaja , Jovo Vukcevic and Vesna Zivkovic . It can be concluded that Judge Dragan Atanasijević old to work in the investigation because the work hard , but borrowing from more than 10,000 cases in the executive branch of the First Basic Court in Belgrade, it will not be loaded, it will be easier for him than what was previously only work , because they will have the opportunity to improve , learn , and if necessary, go to the training .

Rejected the objection and the judge Jelena Milinović, who since 2003. the acting in criminal matters and complaint judge Sinisa Babic although continuously acted in a criminal matter .

Adopted objection Judge Dragane Savic because of the " complex family situation ," which is reflected in the fact that she is" a single mother of two sons , twins who were born 2002. The husband does not participate in the upbringing of children and since 2008.  no contact with them . Devised a common-law marriage with a colleague in the civil matter , which is now the President of the Civil Division ... "

But the president of the Higher Court in Belgrade rejected the objection Radmila Peruničić Milijana Knezevic and Jelena Milinović where not appreciated stated in the complaint relating to their health . They appreciated allegations in the complaint judge Jelena Milinović that the President of    First basic court in Belgrade act with malice aforethought, among others, in a manner that is 4 years moved seven times .

Hopefully that a transparent information disclosure can positive affect on the development of Serbian judiciary and that  the  pointing out the illegality present in the Serbian judiciary in which there is no longer the order , where everything and anything can be , and where the majority of the citizens   thinks the judiciary failed in each test.
Komentari   

+3 # nenad sretenov 06-04-2014 05:51
MILIJANA KNEŽEVIĆ UOPŠTE NE BI TREBALO DA BUDE IZABRANA ZA SUDIJU. dUGO JE STUDIRALA, NEPRIMERENO SE PONAŠA SA STRANKAMA, DOLAZI NA POSAO U HELANKAMA, SKLONA JE KORUPCIJI I MUVANJU, PO KOJIM KRITERIJUMIMA JE UOPŠTE IZABRANA ZA SUDIJU? ONA JE SRAMOTA SRPSKOG PRAVOSUĐA.
Odgovori | Odgovori uz citat | Citat