Haračlije Dragana Đilasa

Dana 11.01.2013.godine, Upravni sud je u predmetu 15 U-8519/12, doneo Presudu, kojom se tužba žalioca UVAŽAVA , PONIŠTAVA Rešenje Gradskog veća grada Beograda broj 418-221/12-GVod 26.04.2012.g i predmet VRAĆA tuženom organu na ponovno odlučivanje.

Ostalo kako stoji u Presudi, koju stavljam na uvid.

 

Sudskim većem je predsedavao sudija Obrad Andrić,  članovi veća su bile sudije Jasminka Vukašinović i Dušica Marinković, koje ne želim posebno da hvalim jer se podrazumeva da sudije ovako rade posao za koji su plaćeni, da postupaju "u ime naroda", ali, priznajem da je ipak posle takvih muka i prepiski, prijatno dobiti ovaku odluku suda, čime dokazujete i koliko nam je ceo državni sistem u raspadu.

I koliko je rušljiv, samo ako ste uporni, ako čitate, ako radite iz ubedjenja.

Neko će odmah uočiti da sam tužilac ja, odnosno Privredno društvo "IGMA"d.o.o.Barajevo, ulica Gajska 12, čiji sam vlasnik i osnivač od 1991.godine.

Ceo predmet sam vodio ja sam i ne stavljam  ovo na uvid radi manifestacije neke moje sposobnosti i umeća, već zato:

 1. Što smatram da je Upravni sud izuzetno stučno i korektno obrazložio svoju odluku, navodima u obrazloženju, za koje pouzdano znam da za njihovo postojanje  nisu znale ni neke sudije koje sada sude u sudovima Srbije;
 2. Što smatram da je sramota da (neki) organi Države, koji žive od para gradjana, ne znaju ništa (manje zlo) i neće da znaju ništa (još veće zlo);
 3. Što smatram neodrživom  jednu odredbu u Zakonu o porezu i poreskoj administraciji, po kojoj postupa i Uprava javnih prihoda, a koja kaže "da se Rešenje smatra uredno uručenim, istekom trećeg dana od dana dostave istog, nadležnoj Pošti"-što je nedopustiva odrednica, ali nisam siguran da nije namerno stavljena u Zakon.
  To praktično znači, da Uprava javnih prihoda u Barajevu, (ali i sve Uprave javnih prihoda u Srbiji), svako Rešenje koje dostavi Pošti u Barajevu u četvrtak, može več u ponedeljak smatrati uručenim i slati ga nadležnoj službi Narodne banke Srbije, za blokadu tekućih računa.
  Jer, poštari dokaze u ponedeljak, rešenjem se zadužuje u petak, onda je obavezan da ostavi Izveštaj o pristigloj pošti koji mora da čeka na dolazak primaoca pošiljke deset dana-a uslovi za blokadu već nastali;
 4. Što smatram da se i u Pošti, odnosno JP PTT saobraćaja "Srbija", u postupku dostave pismena, postupa krajnje bahato, nestručno i površno, samo iz jednog razloga-nema povratne kontrole i niko nikoga ne sankciniše za ovakava postupanja, jer- u pitanju su stranački kadrovi;
 5. Što imam  dokaze da se ovako prema gardjanima postupa i u  postupcima naplata koje Javna preduzeća vode prema  gradjanima, posebno kada su u pitanju "Telekom Srbija" ili "Infostan"-dakle sve što je pod brižnim okom Dragana Djilasa;
 6. Što smatram da ovo što ću napisati i što piše u Presudi Upravnog suda, može biti pouka svima koji sa neobrazovanim, bahatim i nevaspitanim  kadrovima sistema na čijem se čelu nalazi Dragan Djilas, imaju probleme koje sam imao ja i
 7. Što  neću Državu u kojoj me političari stalno podsećaju da pazim šta potpisujem u bankama, sa operatorima, šta kupujem u prodavnicama hrane, koje lekove kupujem u apotekama, šta kupujem od beke tehnike, koje mleko mogu, a koje ne mogu da pijem, jer ja hoću da živim u zemlji u kojoj postoji pozitivna selekcija kadrova, ne stranačka, u kojoj svako radi svoj posao za koji je plaćen, u kojoj gradjani pored svojih obaveza imaju i svoja prava, da ne moram da imam nekoliko doktorata da ne bih bio prevaren i oštećen...

Dakle, pre više godina, Uprava javnih prihoda iz Barajeva, postupajući po ustaljenoj i samodozvoljenoj inertnosti, bez ikakvog zakonskog osnova, izvrši blokadu Privrednog društa "IGMA", po osnovu neplaćene firmarine, za koju nikada nisam dobio nikakvo Rešenje. Mesto prijema pošte je u takozvanom trećem rejonu dostave, gde poštar dolazi po rasporedu ponedeljak-sreda-petak.

Na dostavnici koja mi je data na uvid, nema niti mog pečata, niti mog potpisa. Na objektu živim sam.

Svejedno, Uprava javnih prihoda, obavestila je o svemu Prinudnu naplatu Narodne banke Srbije, koja je bez zakonskog osnova, izvršila blokadu mog tekućeg računa.

Morao sam da posudjujem novac da bih deblokirao tekući račun, morao sam danima da se dopisujem sa nepismenim naslovima. Bez odgovora.

Nisam imao pravo da bilo gde apliciram niti za posao niti za novčanu pomoć, jer nisam bio solventan i to je razlog što ću pokušati, koliko mi Zakon dozvoljava, da sve naplatim od onih koji su me doveli u takvo stanje.

Jedan advokat mi je rekao, da u ovoj državi, za naknadu takvih šteta, nemam šansi! Drugi mi je rekao da će pokušati da naplati zadnju paru. Obavestiću vas o ishodu!

Ja nisam pravnik a vi koji jeste ili ste bili u sličnoj situaciji, odlučite sami  šta vam je činiti, ako smatrate da ste oštećeni ovakvim postupanjima, kojih je na desetine hiljada. Za svo to vreme, Uprava javnih prihoda mi nije dozbolila uvid u dokumentaciju, koju sam tražio pozivom na odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Na kraju, do nastavka teksta, samo insertno, šta je napisao Upravni sud u obrazloženju svoje Presude:

 • U spisima predmeta dostavljenom sudu uz odgovor na tužbu, od strane tuženog organa, nema zapisnika o većanju i glasanju Gradskog veća grada Beograda kao kolegijalnog organa koji je doneo osporeno rešenje, niti postoji zabeleška na spisu da je odluka jednoglasno doneta, čime je povredjena citirana odredba člana 69.stav 2.Zakona o opštem upravnom postupku;
 • Takodje, u spisima predmeta se ne nalazi ni zahtev tužioca o kome je prvostepeni organ odlučio ožalbenim rešenjem od 24.11.2011.godine, a koji zahtev je, po navodima iz obrazloženja tog rešenja, tužilac podneo 08.11.2011.godine, te sud nalazi da u spisima predmeta nema dokaza koji su prema primenjenom materijalno-pravnom propisu relevantni, sa kojih razloga je osporeno rešenje zahvaćeno povredom pravila postrupka iz odredbe člana 199.stav 2.Zakona o opštem upravnom postupku.
 • Konačno, po oceni suda, tuženi organ je bio dužan da postupajući po žalbi tužioca, kao i po službenoj dužnosti, ima u vidu da postupak prinidne naplate izvornih lokalnih prihoda, sprovodi  sud na osnovu upravnog akta nadležnog organa, u smislu odredbe člana 266.stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, kojima je propisano, da se izvršenje radi ispunjenja novčanih obaveza sprovodi sudskim putem, odnosno da se postupak prinudne naplate istih prihoda ne sprovodi primenom odredbi Zakona o poreskom postupku i poreskoj adminisitraciji!

Zaključujem, na osnovu napisanog , da je u ime  Grada Beograda, postupao Dr Šapić Aleksandar, sa privatnog fakulteta "UNION", gde predaje Dr.Vesna Vodinelić, a koji finansira i Privredna komora Beograda.

Kako je sve počelo, kako je teklo, šta na ovo kažu Narodna Banka Srbije, Poreska uprava, Grad Beograd...u nastavku teksta.

Pisanje u prvom licu jednine, može nekoga da navede na zaključak da vas opterećujem privatnim problemima, iz ličnog života.

To je delimično tačno, problem jeste moj, ali on sutra može postati i problem svakog od vas, ako već nije.

I ako krenete u čitanje, činite to sa tog aspekta! Ne zbog mene, već zbog svih nas!

Prilog: Presuda Upravnog suda 15 U-8519/12 od 11.01.2013.g

Komentari   

0 # Дарко 14-12-2015 14:46
На вези

http://tpus.portal.sud.rs:8080/SAPSPortal/caseDetails.do?caseId=0b02630480e29b1c&locale=sc

Налази се цео ток предмета који до сада има 11 корака.

Шта се десило у марту 2015. године?
Odgovori | Odgovori uz citat | Citat
0 # Ristić 15-05-2016 18:12
Pa ni[ta,on je već' tada, imao ya[titu SNS /u osnivanju.A Kosovo je uvek de\urna tema za politi;are.Samo što smo dobili nove investicije, nova priynanja za našeg Vodju,okreč;il smo nužnike po celoj Srbiji, najavili nove privredne uspehe,dobili iybore i ;estike ya Vodju ,iz celog sveta...malo je?Bašste nezahvalni!
Odgovori | Odgovori uz citat | Citat